Vietcontrol cung cấp dịch vụ thẩm định giá những tài sản có giá trị như máy móc và thiết bị, dây chuyền sản xuất, bất động sản, tài sản doanh nghiệp v..v…Sự thẩm định giá tài sản được thưc hiện nhằm những mục đích khác nhau, ví dụ như:

  • Thu thập thông tin cho việc giao dịch, cầm cố tài sản v..v..
  • Đưa ra những thông tin cần thiết cho việc quản lí nội bộ, phân phối tài nguyên và thực hiện sự thẩm định.
  • Xác minh những cơ sở để nhận thức rõ tài sản.
  • Xác định tiền bảo hiểm và chỉ ra những rủi ro.
  • Đáp ứng những yêu cầu cho việc báo cáo tài chính đối ngoại

Sự chọn lựa một phương pháp thẩm định giá thích hợp trước tiên phụ thuộc vào mục đích thẩm định, thứ hai là phụ thuộc vào loại tài sản liên quan. Ba cách tiếp cận thường dùng trong báo cáo thẩm định giá của chúng tôi là:

  • Tiếp cận với chi phí.
  • Tiếp cận với sự so sánh doanh thu.
  • Tiếp cận với thu nhập.

Giám định viên sẽ xác định một hay nhiều cách tiếp cận phù hợp, tùy vào yêu cầu thẩm định và tính chất của tài sản thẩm định.