1. Kiểm đếm

Kiểm tra số lượng, loại, nhãn hiệu, khối lượng thực v..v… của hàng hoá trong một kiện hàng, so sánh với packing list, manifest v..v… và xác nhận  không có khác biệt nào với nội dung những chứng từ này.

     2. Cân

Cân là giám định và chứng nhận khối lượng thực của hàng hoá, sử dụng những phương pháp thích hợp. VIETCONTROL sẽ chứng kiến, hướng dẫn và giám sát quá trình cân và sau đó báo cáo quá trình và kết quả.

     2. Giám sát xếp/dỡ hàng

Gam sát xếp dỡ hàng nhằm bảo đảm hàng hóa được xử lý an toàn và đúng phương pháp đối với sắp xếp, trải đều, chằng buộc, sạch sẹ hầm hàng/container và các vần đề liên quan khác.

Báo cáo tình trạng hàng hóa trong quá trình xếp/dỡ có thể dùng làm bằng chứng xử lý khiếu nại tổn thất hoặc cấp Biên lai thuyền phó và Vận đơn.