Giám định kim loại và khoáng sản

Khoáng sản 

  • Giám định chất lượng trước khi xuất hàng tại nơi khai thác
  • Giám định tình trạng phương tiện vận tải
  • Giám sát quá trình đóng và dỡ hàng
  • Giám định khôi lượng 
  • Lấy mẫu kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu hóa lý

 Kim loại

  • Phân tích các chỉ tiên lí hóa
  • Giám định kích cỡ
  • Giám định quy cách đóng gói
  • Giám định khối lượng
  • Giám định tình trạng ngoại quan